พิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระบรมธาตุเจดีย์พระธาตุแสงรุ้ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560