พระอาจารย์สินชัย อินทโชโต จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง 13 ม.ค.61






เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนา ชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติจึงควรมีการ ส่งเสริมให้เด็กมีความขยัน หมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก






ภาพกิจกรรมวันเด็กวัดพระธาตุแสงรุ้ง วันเสาร์ที่13มกราคม 2561 
พระอาจารย์สินชัย อินทโชโต ได้เมตตาจัดงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เลี้ยงอาหาร แจกขนม ไอศครีม พร้อมทั้งแจกเงินให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่มาทีวัดพระธาตุแสงรุ้ง