คณะที่ปรึกษา
                               

คณะที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ดำเนินการ จัดการ

บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุแสงรุ้ง


พระครูสุเมธปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอฝาง (ธ) ประธานที่ปรึกษา
พระอาจารย์ ชัยรัตน อินทโชโต ประธานฝ่ายจัดการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุ
พระอาจารย์ ธงชัย อาภากโร รองประธานและเจ้าสำนักวัดพระธาตุแสงรุ้ง
พระอธิการ ยอดชาย ธมมานนโท พระผจน สนติธมโม และพระสงฆ์ทุกรูปร่วมดำเนินการ

คณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส, ประธาน, กรรมการ ร่วมดำเนินการ

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พ.อ.มารุต อินทรโยธิน (โรงเรียนสงครามพิเศษ)

แม่หน่อย กาญจนบุรี

นายธนัทวัฒน์ ลือชาไพศาล
นายชายชาญ หลูมงคลเจริญ คุณดวงพร จันประวัติกุล นายเอกชัย อมฤกษ์
นายสุริยะ พดด้วง (กรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล (รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
นายประยุทธ์ ไกรปราบ (วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำ)
คุณธนสรรค์ ลักษณะชัย (โรงพยาบาลราชวิถี)
นายแพทย์ไกร ดาบธรรม (ส.ส.เชียงใหม่เขต ๓)
นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย (ส.ส. เชียงใหม่)
นายทรงทรัพย์ พิริยคุณธร (นายอำเภอแม่อาย)
พ.ต.อ.วิโรจน์ วชิรัคกุล (ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอฝาง)
นายนิวัฒน์ วัฒนเวศวิทย์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง)

นายนิพนธ์ ใจวงค์ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)

นายสัญญา อิ่นแก้ว (กำนันตำบลแม่นาวาง)

นายมานพ นาหล้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๔ ตำบลแม่นาวาง
พ.ต.ท. มนัสพันธ์ กิ่งนอกวงค์ (รองผู้กำกับการ สน.เพชรเกษมพนักงานสอบสวน สบ๓)

คุณวิโรจน์ เอื้อสิริกรกุล(บ.ปตท)
นายพงษ์อนุวัฒน์ วรรณสิงห์ (ทนายฝ่ายปรึกษา)
คุณธนพล-กานดา ศิลปประดิษฐ์ คุณพรรณเพ็ญนี มหาวสุ
น.ส.เสงี่ยม ทรงวัย (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลฝาง)

ภญ.ชื่นนภา สมศักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลฝาง)
คุณวรรณาธิวรรณ ประเทศอังกฤษ คุณปราณี ฟรังเค เยอรมัน
คุณจิณัตตา คุณอนงนภัทร์ จรินทร์ แม่อาย เชียงใหม่
ส.อ.ไชโย ทองมุก เพชรบูรณ์ คุณศรันยา จิตชัยโภคา
คุณพาฝัน คงเกษม พร้อมทีมงานกีฟฟารีน กรุงเทพ
นางไพบูลย์ สิทธิกัน (ร้านแม่อายโฟโต้)
คุณเกศกนก จิวจรัสรงค์ คุณอัจฉริยรัช แสงดารา
คุณวรรณิการ์ พลพิลา(เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

นายบุญชู พงรัตน์
คุณนวลจันทร์ มหานิคม (เจ้าหน้าที่พยาบาล รพ.พญาไท๒)
คุณกิติยา วรรณทอง คุณสมหมาย แป้นแก้ว คุณปัทมา ศรจันทร์
ดร.นบชนก สิงห์อุทร นายฉัตรพิศุทธิ์ ปัญญาแก้ว
คุณพัทธ์นันท์ พิสิษฐ์ธนเดช นายสวัสดิ์ ดิโพธิ์ (อบต.แม่นาวาง)
คุณลักษณ์สิมา ดอกไม้ (บ.ไทยสิมา จำกัด)
นายมานพ นาหล้า (ผู้ใหญ่บ้านแม่เมืองน้อย)
นายศรี-นางสม เมืองมูล นางสาวสินจัย ทองคำ
ชาวบ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ทุกคนร่วมเป็นคณะกรรมการ

 
คณะผู้สนับสนุนทุนทรัพย์

คณะศรัทธาผู้ใจบุญที่ให้ความสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อการก่อสร้างพระธาตุแสงรุ้งตั้งแต่ริเริ่มการก่อสร้าง ปี๒๕๕๓จนถึงปัจจุบัน


1.ครั้งที่๑   วันที่ ๘ กรกฎาคม๒๕๕๓จากคณะพระอาจารย์ชัยรัตน์(ประธานจัดการบูรณะพระธาตุแสงรุ้ง) แม่หน่อย,นิพนธ์,หรู    จำนวนเงิน๕๑๕,๑๘๔บาท.


2.ครั้งที่๒วันที่๓๑ตุลาคม๒๕๕๓จากคณะแม่หน่อย กาญจนบุรี,นิพนธ์,หรู,จิณัตตา,พาฝันจำนวนเงิน๕๒๐,๒๐๐บาท.


3.ครั้งที่๓วันที่๒๗มกราคม๒๕๕๔จากคณะข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนเงิน๗๕๕,๐๐๐บาท.
คุณศุภสิทธิ์ โกศลศุภสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเคซียูเซอร์วิสจำกัดจำนวนเงิน๕๕,๐๐๐บาท.
คณะธนพล,กานดา,อัจฉริยรัช,ครอบครัวพงรัตน์,ฟองจันทร์ วุฒินันชัยจำนวนเงิน๑๗๐,๖๕๑.๕๐บาท.


4.ครั้งที่๔ วันที่๑๕มีนาคม๒๕๕๔จากคณะดร.นบชนก,ดวงพร,นิพนธ์,วิโรจน์,ฉัตรพิสุทธิ์และศรัทธาโดยทั่วไปจำนวนเงิน๒๓๖,๘๐๖บาท.


5.ครั้งที่๕วันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๔จากคณะศรัทธาโดยทั่วไปจำนวนเงิน๘๒,๗๔๕บาท.


6.ครั้งที่๖ วันที่๑๕กรกฎาคม๒๕๕๔จากคณะบริษัทเคซียูเซอร์วิสจำกัด (กรุงเทพ)จำนวนเงิน๖๕๐,๐๐๐บาท.


7.ครั้งที่๗ วันที่๒๘สิงหาคม๒๕๕๔จากคณะศรัทธาโดยทั่วไป   จำนวนเงิน ๖๘,๐๐๐บาท.


8.ครั้งที่๘ วันที่๒๘ตุลาคม๒๕๕๔จากคณะวลีรัตนวงค์ จ.พัทลุง   จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐บาท.จากคณะแม่หน่อย,นิพนธ์,หรู,ดวงพร ๒๕๕,๐๐๐ บาท.


9.ครั้งที่๙   วันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๔  จากคุณศุภสิทธิ์โกศลศุภกิจ   จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท


10.ครั้งที่๑๐ วันที่๓เมษายน๒๕๕๕  จากคณะศรัทธาทำบุญงานเททองหล่อพระประธานสมเด็จองค์ปฐม  จำนวนเงิน ๑,๒๕๕,๕๙๙ บาท.


11.ครั้งที่๑๑ วันที่๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  คณะบริษัท เคซี ยู เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท.


12.ครั้งที่๑๒วันที่๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๕ งานทอดกฐินสามัคคี จากกรุงเทพ-ต่างจังหวัด  จำนวนเงิน ๑,๐๒๐,๙๙๙ บาท.


13.ครั้งที่๑๓เดือนธันวาคม๒๕๕๕ คุณศุภสิทธิ์ โกศลศุภสิทธิ์ บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท.


14.ครั้งที่๑๔วันที่๒๑มกราคม๒๕๕๖ คณะ คุณสุกิจ อัศวบริสุทธิกุล คุณสุดตา ดวงแก้ว คุณกุญณิศา แซ่ห่าน ถวายพระประธาน พร้อมเงิน๑๑๑,๔๐๐ บาท.


15.ครั้งที่๑๕วันที่๑๑กุมภาพันธ์๒๕๕๖ หรู ๓๐,๐๐๐บาท.นิพนธ์๑๐,๐๐๐บาทดวงพร๒๐,๐๐๐บาท. ชาวบ้านทั่วไป ๓๒,๑๑๐ บาท.


16.ครั้งที่๑๖วันที่๒๓ กุมภาพันธ์๒๕๕๖คณะพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ประธานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชนาคหมู่จำนวนเงิน ๖๕,๕๔๔ บาท


17.ครั้งที่๑๗วันที่๒มีนาคม๒๕๕๖ คณะสวนส้มคุณอุดมศักดิ์ผณาวรรณ  ร่วมสร้างพระธาตุ ๑๕,๔๐๐บาท.และคุณวิโรจน์ ร่วมบวชพระ๓๐,๐๐๐ บาท.


18.ครั้งที่๑๘ วันที่๓ มีนาคม ๒๕๕๖  คณะศรัทธาคุณสงวนศรี โนลล์ จากเยอรมัน ๒๐,๐๐๐ บาท

คณะศรัทธาผู้ใจบุญมีความประสงค์จะอุปถัมภ์ร่วมสร้างวัดและพระธาตุเจดีย์ในครั้งต่อไป เพื่อสร้างวิหารทานกับทางวัดพระธาตุแสงรุ้งและทางวัดก็จะขออนุโมทนาบุญด้วยเป็นอย่างยิ่งและขออนุโมทนาบุญด้วยกับคณะศรัทธาทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนพระศาสนามาตลอด. โทร๐๘๐-๗๙๑-๕๔๘๒(ฝ่ายกองการกุศลวัดพระธาตุแสงรุ้ง)

ขออนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่าน ขอจงมีสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นที่ไป