ประมวลภาพถ่ายการพัฒนาด้านเสนาสนะอื่นๆ ของวัดพระธาตุแสงรุ้ง

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
กุฏิพระสงฆ์สำหรับเจริญพระกรรมฐาน

 

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
กุฏิพระสงฆ์สำหรับเจริญพระกรรมฐาน

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ศาลาหอฉันท์

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ศาลาหอฉันท์

                                                              

ศาลาเทวราชสำหรับเก็บพระบรมสารีริกธาตุและกำลังปั้นพญานาค เมื่อ ๕ พ.ค.๒๕๕๔

 

ศาลานั่งพักผ่อน ภาพเมื่อ ๕ พ.ค.๒๕๕๔

 

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
กำลังก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
                                                               

       ศาลาสำหรับประพฤติปฏิบัติธรรม

ภาพเมื่อ ๕ พ.ค.๒๕๕๔ 

 

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 ห้องน้ำ
                               

 

ที่สำหรับเก็บหนังสือพระไตรปิฎก