ภาพลักษณะฐานขององค์พระธาตุซึ่งอยู่ระหว่างการวางฐานรากใหม่
ถ่ายภาพเมื่อเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓

 

                    ภาพลักษณะฐานขององค์พระธาตุเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการวางฐานรากใหม่ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดคาน ๑๒๐ cm. x ๔๐ cm. ถ่ายภาพเมื่อ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓

 
ภาพลักษณะฐานขององค์พระธาตุเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการวางฐานรากใหม่
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑๒๐ cm. x ๔๐ cm. ถ่ายภาพเมื่อ เดือน เมษายน ๒๕๕๔

 
ภาพลักษณะฐานขององค์พระธาตุเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการวางฐานรากใหม่
ถ่ายภาพเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔