ทำบุญเข้าพรรษา 2 ส.ค. 55ร่วมบุญทอดผ้าป่ากับบ.เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีปี๒๕๕๕เพื่อสมทบทุนในการฟื้นฟูบูรณะ ปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่นับพันปี เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานพระพุทธศาสนา   และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


  

        ณ  วัดพระธาตุแสงรุ้ง ( ดอยแสงรุ้ง ) ๑๘๔ ม. ๑๔ ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่


 หมายกำหนดการ        วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕  เวลา๑๗.๓๐น. คณะผ้าป่าเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ     คาดว่าจะถึงจังหวัดเชียงรายเวลา๐๖.๐๐น.ในวันที่ ๒สิงหาคม ๒๕๕๕ และจะหยุดพักที่โรงแรมจังหวัดเชียงราย เพื่อทำภารกิจส่วนตัว แล้วจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุแสงรุ้ง เชียงใหม่

        วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ตรงกับวันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. คณะผ้าป่าเดินทางถึง วัดพระธาตุแสงรุ้ง บ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่.  และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมร่วมรับประทานอาหารด้วยกันด้วยทางวัดพระธาตุแสงรุ้ง  กำลังอยู่ในระหว่างทำการฟื้นฟูบูรณะ ปฏิสังขรณ์ พระบรมธาตุเจดีย์  ที่มี 

อายุเก่าแก่นับพันปี  เพื่อช่วยกันดำรงคงไว้ซึ่งปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การสักการะบูชาและเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 

จิตใจของเราชาวพุทธโดยทั่วไป และรักษาไว้ซึ่งสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

ทางบริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  โดยคณะฝ่ายบริหารพร้อมด้วยพนักงานของบริษัทจึงได้ร่วมโครงการสนับสนุนสมทบทุนในการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ถวายไว้ไนพระพุทธศาสนา   ด้วยจะมีการจัดบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นในวันที่  ๒ สิงหาคม  พุทธศักราช.  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๒.๐๐  น.  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี 

ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ได้มีโอกาสร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยกัน  ตามวันเวลาดังกล่าวในข้างต้น


            และขอผลาอานิสงส์ของผลบุญแห่งการได้ร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นี้  จงส่งผลให้ท่านผู้มีเกียรติ   ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสมหวังทุกประการ ทั้งภพนี้และภพหน้า       ตลอดจนความเจริญรุ่งเรือง  ก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่านตลอดไป  ด้วยกัน ทุกท่าน ทุกคน เทอญ. ขออนุโมทนาบุญ


 ประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์สินชัยชัยรัตน  อินฺทโชโต  ประธานจัดการบูรณะปฎิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์  “พระธาตุแสงรุ้ง” 

คณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป ภายในวัดพระธาตุแสงรุ้งร่วมดำเนินงาน ช่วยเหลืองานพระศาสนาประธานอุปถัมภ์จัดทอดผ้าป่าสามัคคีคุณชำนาญ  ชัยกล้าหาญ   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เค  ซี  ยู  เซอร์วิส  จำกัด 

คุณศุภสิทธิ์  โกศลศุภกิจ  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เค  ซี  ยู  เซอร์วิส  จำกัด  รองประธานอุปถัมภ์จัดทอดผ้าป่าสามัคคีคุณวัฒนา อุดมภักดีพงศ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด 

คุณทรงพล  ตันศรีตรัง  กรรมการ บริษัท TSEE (THAISYSTEM ENVI AND ENGINEERING CO.LTD.) 

                                                  


 ประธานดำเนินงานคุณราชันย์ อุดมศรี                   คุณวาสุเทพ  ช่างสุวรรณ    รองประธานดำเนินงานน.ท.ดร.โชคชัย ศุภพัฒนน์            คุณประณต  วงศ์พัฒน์                คุณสิริวัฒน์  เพ่งพิศ 

คุณกิตติพงศ์  ทองพันธ์               คุณกิตติพจน์ สุวรรณพิพัฒน์        คุณเพิ่มรักษ์ ศรีภิรมย์

คุณภูริ จุลมณีโชติ                       คุณวรเทพ สังวรณ์                      คุณนิตติยา  เกษา           

คุณสมชัย  บังเสียน                     คุณวัชรพงษ์  รักทอง                   คุณพัทธนันท์  วิเศษสิงห์              คุณกิตติ  จันทเขตต์                     คุณอุดมสิทธิ์  ทรัพย์วิไล             คุณนพปฎล เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการคุณสาโรจน์ ผาสุก          คุณปองวิทย์  อุ่นรัศมีวงศ์        คุณจาตุรงค์ จันทรพุทธิมาศ       คุณพัฒนา เพื่อไทย 

คุณนันทพล อิศรภักดี      คุณสหพัฒน์ สุขทวี                 คุณนริศ ธนปัญญานนท์           คุณสุกิจ ก่อวาณิชย์กุล 

คุณธิดารัตน์ ติ๊บศรีบุตร   คุณสุทธิลักษ์ เจาจาฤกษ์         คุณอรรถพล นุ่มบูญนำ             คุณเบญภา จิตรนอม 

คุณน้ำผึ้ง อินทรเรืองศรี    คุณปรียาภัทร บุญอบรม           คุณภัทรภร งามแสงธรรม        คุณมธุรส รอดทัดทาน 

คุณสมาน  เลิศถิรสุนทร   คุณสิทธิชัย ส่งแสง                 คุณไพศาส  ยอดเต็มคงคา       คุณอโณทัย จันทร์ศิริ

คุณสุพจน์ พละเดช         คุณสุกัญญา หนูแก้ว               คุณคุณกฤต เกียรติกานต์        คุณพัฒนพงษ์ วังคำฟู

คุณสุริยา สมบัติไทย       คุณสุขุมาล มนตรีบริรักษ์        คุณกิฐ กิจเจริญบำรุงลาภ        คุณสิทธิพร พุ่มทรัพย์ 

คุณสกล สุขอมรศักดิ์       คุณพรประเสริฐ ผาสุข            คุณจำลอง  แป้นทอง              คุณอภิชัย  ศรีรักษา 

คุณวสันต์ แซ่ฟุ้ง              คุณชัชวาลย์ ศรีพลอย            คุณวิชาญ ตุ้มเพชรรัตน์           คุณชัยยันต์ พูลสมบัติ 

คุณกฤษฏิ์ ใจอ่อน           คุณวรพจน์ ธวัชชัยมงคล         คุณเกียติพงษ์  ผาสุก              คุณพจนีย์ ธีรสาน 

คุณภัคพงศ์ ร้ายบำรุง      คุณสฤษฏ์ สืบสาย                  คุณเศวต  ดวงประวัติ              คุณอำนวย บุตรจริยะ

คุณปิยะพงษ์ พุทธิคุณ    คุณภากร โสมณวัตร์                คุณธราพงษ์ สังขพันธ์     คุณปิติพัฒน์ ศิริปรีดาพัฒน์ 

คุณเณศรา แสงเดือน        คุณธีรพรรณ  นนท์ซี        คุณปรัชญานันท์ ชาญประเสริฐ  บ.เฟิสท์ CMS จำกัด

บ.ซินเทค คอนสตรัคชัน จำกัด ( มหาชน )                 คุณอธิพงษ์  เชื้อเมืองพาน      คุณมานพ เจริญยุทธ

คุณพิพัฒน์พงศ์  หนูขาว   คุณธีรวัฒน์  เผื่อนทิม       คุณศรศักดิ์  พรหมเงิน            คุณณพล  สอนสุภาพ 

คุณกฤษฎา  พึ่งบุญ          คุณมานิตา เทศขำ           คุณสาคร  ภูวผา                     คุณภรัณยู  อึงกิดาการ

คุณกังสดาล  ชัยชนะ        คุณยุทธภูมิ  อมลัษเสถียร


     


หมายเหตุ   รายชื่อท่านเขียนไม่ถูกหรือตกหล่นอย่างไรต้องขออภัยท่านด้วย “ขอขอบคุณมาก”


“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””อานิสงส์การสร้างพระธาตุเจดีย์องค์พระธาตุเจดีย์ถือเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา  เป็นองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ของเราชาวพุทธ เห็นพระธาตุเจดีย์ครั้งใด ย่อมรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า จัดเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน  ทำให้ผู้คนที่ได้เคารพกราบไหว้ไปสวรรค์ได้เร็วยิ่งขึ้นหรือได้บุญง่ายยิ่งขึ้นกว่าการทำบุญอย่างอื่น ดังนั้นผู้คิดจะร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์  ย่อมได้รับผลาอานิสงส์ของผลบุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดจะทำบุญ   เพราะถือว่าเป็นบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาด้านศาสนาวัตถุ  ผลาอานิสงส์ จะส่งผลให้ได้รับแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งชาตินี้และชาติหน้า และจะทำฐานของชีวิตในปัจจุบันให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นง่ายกว่าการทำบุญอย่างอื่น พร้อมกับมีเทพเทวาคอยคุ้มครองรักษาตลอดไป 

ครูบาอาจารย์หลายท่าน(พระสุปฏิปันโน,พระป่า) ได้เคยกล่าวว่า”การสร้างพระธาตุถือเป็นบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาอีกด้านหนึ่ง ในเรื่องศาสนวัตถุที่นับประมาณค่ามิได้ด้วยการบูชาความดีของพระพุทธเจ้า”     เนื่องจากถือเป็นการกระทำซึ่งพุทธบูชาที่สูงสุด  หรือให้ความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สูงสุด    แม้แต่ผู้ร่วมสร้างจะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาแล้วก็ตาม บุญเหล่านี้ก็ยังหลั่งไหลเหมือนสายน้ำตกไปสู่เทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นได้อีกโดยไม่ขาดสาย  กระทั้งแม้แต่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีก บุญก็ยังหลั่งไหลให้ได้รับแต่ความสุข ให้ได้รับมนุษย์สมบัติ,ทรัพย์สมบัติ,บริวารสมบัติและคุณสมบัติที่มนุษย์ต้องการ (ตามแรงอธิษฐาน)  ทั้งนี้การสร้างพระธาตุเปรียบได้เหมือนกับมีธนาคารบุญ จะได้รับความเพิ่มพูนบุญให้กับเราทุกครั้ง เมื่อมีผู้คนทั้งหลายได้เคารพกราบไหว้พระธาตุที่เราร่วมใจเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างขึ้นนี้บุญจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคนและจำนวนครั้งให้เราเพิ่มขึ้นตลอดไป. (โปรดได้ศึกษาเพิ่มในเรื่องอานิสงส์การสร้างพระธาตุเจดีย์ไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วท่านจะได้ภาคภูมิใจยิ่งขึ้น)        ขออนุโมทนาบุญ...