พิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์  จำนวน  89  รูป วันที่ 5 ธันวาคม 2559ด้วยวัดพระธาตุแสงรุ้ง  ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์  จำนวน  89  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช   ในวันที่ 5 ธันวาคม  2559 เวลา 13.00 นาฬิกา โดยแยกทำพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ ณ วัดสว่างไพบูลย์ บ้านป่าแดด   
ตำบลบ้านหลวง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 44 รูป และพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์   ณ วัดแม่อายหลวง  ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   จำนวน 45 รูป