ประชุมอบรมเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน บ้าน , วัด , โรงเรียน ประจำเขต ต.แม่นาวาง 7 ก.ย.2559